Regulamin

Regulamin

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1. www.logopeda24h.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest Amateo Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.
§2. Niniejszy regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady korzystania z serwisu internetowego www.logopeda24h.pl
§3.Korzystając z serwisu użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i w pełni go akceptuje.

 

Rozdział II DEFINICJE


 §4. Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
1. REGULAMIN – niniejszy regulamin,
2. SERWIS – witryna internetowa działająca w ramach domeny www.logopeda24h.pl
3. OPERATOR – Amateo Sp. z o.o. z siedzibą wKielcach – wydawca Serwisu
4. UŻYTKOWNIK –osoba fizyczna lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą, przystępujący do korzystania z Serwisu,
5. ZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą, która nabyła Pakiet dostępu do wybranych Usług świadczonych przez Serwis,
5. USŁUGI – usługi i narzędzia udostępniane i świadczone zarejestrowanym w Serwisie Użytkownikom, za pośrednictwem tego Serwisu, w tym narzędzia pakietów Logodiagnosis oraz Logoexercises.
6. KONTO – część Serwisu dostępna po zalogowaniu się Użytkownika określona loginem i zabezpieczona hasłem,
7. AKTYWNE KONTO UŻYTKOWNIKA – Konto z opłaconym dostępem do Serwisu o statusie uprawniającym do korzystania z Usług Operatora Serwisu,
8. NIEAKTYWNE KONTO UŻYTKOWNIKA – Konto, które nie posiada opłaconego Pakietu Dostępu w Serwisie co najmniej od roku, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego poprawnego logowania w okresie aktywnego pakietu usług.
9. PROFIL – dane Użytkownika zgromadzone w Serwisie na Koncie.
10. PAKIET DOSTĘPU – oferowany przez Operatora Serwisu model abonamentowego (określonego czasowo) lub ilościowego (określonego ilością) realizowanych Usług.


Rozdział IIIUSŁUGI ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM SERWISU


§5. Celem Serwisu jest przeprowadzanie diagnostyki wad wymowy oraz pomoc dzieciom cierpiącym na wady wymowy, przy czym informacje uzyskane za pomocą Serwisu nie mogą zastąpić wizyty u specjalisty.
§6. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Operatora to:
1.    Logodiagnosis – przedmiotem usługi będzie wykonanie diagnozy w oparciu o przeprowadzenie analizy mowy badanej osoby.
2.    Logoexercises – baza gier i zabaw logopedycznych.
§ 7. Do korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu wymagane jest posiadanie komputera wraz ze zintegrowanym mikrofonem oraz uzyskanie połączenia z siecią Internet.
§ 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu, jeżeli sprzęt z którego korzysta Użytkownik nie opowiada wymaganiom określonym w § 7.
§9. Wszelkie koszty transmisji danych w związku z korzystaniem z Usług Serwisu ponosi Użytkownik wg aktualnych stawek określonych przez operatora.
 §10. Rejestracja w Serwisie
1. W formularzu rejestracyjnym znajdującym się na stronie www.logopeda24h.pl należy podać dane, takie jak: login, hasło oraz adres poczty elektronicznej.
2. Podanie danych przez Użytkowników jest całkowicie dobrowolne.
3. Operator zapewnia stały dostęp Użytkownikom do ich danych oraz nieograniczoną możliwość ich edycji, zmian oraz możliwość usunięcia Konta.
4. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania swojego loginu i hasła osobom trzecim. Udostępnienie loginu i hasła nieuprawnionym osobom trzecim będzie uważane za rażące naruszenie postanowień niniejszego regulaminu.
5. W przypadku wykorzystywania Konta w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu, dobrymi obyczajami oraz prawem polskim, jak również w razie podania przy rejestracji Konta nieprawdziwych danych, Konto może zostać niezwłocznie usunięte.
6. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany adres poczty elektronicznej oraz poprzez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę portalu do nieokreślonej liczby Użytkowników.


Rozdział IV PRAWA I OBOWIĄZKI OPERATORA


§11. Operator przy świadczeniu Usług nie gwarantuje:

a) właściwego wyniku przeprowadzonych badań z uwagi na odbiegające od typowych wad wymowy,warunków otoczenia (występowanie zakłóceń akustycznych), stanu technicznego urządzeń rejestrujących (mikrofony), zakłóceń w transmisji danych oraz niedostępności transmisji danych z winy dostawcy telekomunikacyjnego, warunków atmosferycznych i innych niewymienionych czynników mogących mieć wpływ na przebieg lub wynik badania,
b) możliwości wykonania Usługi z powodów dotyczących operatora serwisu m.in. takich jak: przeciążenie infrastruktury technicznej, telekomunikacyjnej, braku zasilania, warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych, niepożądanych działań osób trzecich w warstwie programowej lub sprzętowej (m.in. cyberataki, akty wandalizmu) oraz zaistnienia innych niewymienionych zdarzeń lub okoliczności skutkujących niemożnością wykonania Usługi lub dostępu do całości lub części Serwisu w tym zgromadzonych danych na Koncie Użytkownika.

§ 12. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) szkody spowodowane nieprawidłowym i niezgodnym z postanowieniami niniejszego regulaminu korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu,
b) szkody powstałe poprzez udostępnienie przez Użytkowników hasła dostępu do Konta osobom trzecim,
c) szkody spowodowane tym, iż Użytkownik nie przesłał pełnych, zgodnych ze stanem rzeczywistym informacji istotnych z punktu widzenia świadczonych usług,
d) przypadkową i niezawinioną utratę wyników badań wykonanych przez Użytkowników,
e) za niemożność korzystania z usług świadczonych poprzez Serwis wskutek jakichkolwiek utrudnień niezależnych od Operatora, w szczególności leżących po stronie dostawcy usług dostępu do Internetu, usług hostingowych i innych,
f) za przerwy w działaniu Serwisu bądź poszczególnych Usług. Usługodawca zastrzega sobie prawo przerwy w dostępności Serwisu, zwłaszcza z przyczyn technicznych bądź innych.
§ 13. Operator Serwisu nie świadczy usług  archiwizacji i przechowywania danych zgromadzonych na Koncie Użytkownika w serwisie ponad okres 6 m-cy od momentu wygaśnięcia aktywności Konta przez Użytkownika lub Operatora.
§ 14. Operator serwisu zastrzega sobie prawo do automatycznego usuwania Nieaktywnych Kont Użytkowników.


Rozdział V PŁATNOŚCI ZA USŁUGI


§ 15. Aktualny cennik Usług podany jest na stronie internetowej: www.logopeda24h.pl i może być dowolnie modyfikowany przez Operatora.
§ 16. Cena usługi nie obejmuje kosztów uzyskania przez Użytkownika dostępu do sieci internetowej, które nie są zależne od Operatora Serwisu. Operator Serwisu zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach.
§ 17.  Po zatwierdzeniu wybranego Pakietu Dostępu Użytkownik zostaje przekierowany do serwisu operatora płatności, gdzie dokonuje płatności wybranym kanałem płatności.
§ 18. Po dokonaniu płatności za pośrednictwem systemu operatora płatności Użytkownik zostaje przekierowany z powrotem na stronę internetową Serwisu. Jednocześnie Operator przesyła na adres e-mail Użytkownika, wskazany przy składaniu zamówienia, w którym potwierdza przyjęcie zamówienia na wybranąUsługę oraz potwierdza dokonanie przelewu.


Rozdział VI POLITYKA PRYWATNOŚCI


§ 19. Operator ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług Serwisu na najwyższym poziomie.
§20. Operator Serwisu w żaden sposób nie udostępnia zgromadzonych danych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, którego dane dotyczą, lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
§21. Serwis www.logopeda24h.pl wykorzystuje technologię plików cookies. Pliki cookies są to tymczasowe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Pliki cookies nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalacji jakiegokolwiek oprogramowania, w tym również tego szkodliwego, na komputerze Użytkownika oraz w żaden sposób nie ingerują w dane osobowe Użytkownika i mogą zostać przez niego usunięte w każdej chwili.
§ 22. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie mechanizmu cookies na innych niż strony Serwisu stronach internetowych dostępnych dla Użytkowników za pośrednictwem linków umieszczonych na stronach Serwisu.
§ 23. Poprzez założenie Konta oraz korzystanie z usług Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na:
a) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora w zakresie niezbędnym do świadczenie usług poprzez Serwis,
b) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora w celach marketingowych i statystycznych,


 
Rozdział VII POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


§ 24. Reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres lub pisemnie na adres Operatora podany na wstępie Regulaminu, wraz z podaniem opisu reklamacji, przyczyn reklamacji i danych identyfikujących reklamującego.
§ 25. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania.
§ 26. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika lub inny podany przez Użytkownika.

 
Rozdział VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 27. Wszelkie utwory rozpowszechnione w Portalu stanowią przedmiot praw autorskich Operatora, podmiotów współpracujących z Operatorem.
§ 28. Regulamin wchodzi w życie w momencie zamieszczenia jego na stronie internetowej Serwisu.
§ 29. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do odstępstw od postanowień niniejszego regulaminu jedynie na korzyść Użytkownika.
§ 30. Treść Regulaminu dostępnego na stronie internetowej www.logopeda24h.pl/regulamin może zostać utrwalona przez Użytkownika w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie , zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w każdej chwili ze strony internetowej i zapisanie w pamięci komputera.

 

Pliki do pobrania

regulamin_logopeda24h.pl.pdf
regulamin_logopeda24h.pl.pdf
Regulamin serwisu Logopeda24h.pl